การกระจายตัวชุมชนและประชากรบ้านดอนสมอ ชาย 471 หญิง 417 รวม 891

บ้านบะหว้า ชาย 489 หญิง 443 รวม 932

บ้านวังม่วง ชาย 32 หญิง 25 รวม 37

บ้านอาจสามารถ ชาย 423 หญิง 477 รวม 900

รวมทั้งหมด 2760 คน